Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Leiden e.o., handelend onder de naam en hierna te noemen Manege Moedig Voorwaarts. 

Artikel 1: Definities

 1. Manege Moedig Voorwaarts, Wassenaarseweg 525, 2333 AL Leiden;
 2. De Ruiter: degene die hetzij op diens eigen paard, hetzij op een door Manege Moedig Voorwaarts ter beschikking gesteld paard rijdt op het terrein van Manege Moedig Voorwaarts of daarbuiten en / of rijles krijgt van Manege Moedig Voorwaarts en de klant die op een paard in eigendom van Manege Moedig Voorwaarts les krijgt van Manege Moedig Voorwaarts. Hieronder wordt ook verstaan een potentiële koper die een proefrit maakt op een aan Manege Moedig Voorwaarts in eigendom toebehorend paard;
 3. Huisregels: de door Manege Moedig Voorwaarts vastgestelde gedragsregels en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 2: Verplichtingen Ruiters

 1. De Ruiter is te allen tijde verplicht met veiligheidscap, rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel te rijden;
 2. De Ruiter is verplicht de door Manege Moedig Voorwaarts gehanteerde Huisregels, Rijbaanregels, Regels voor buitenritten en Calamiteitenregels na te leven. Deze regels staan vermeld op de website van Manege Moedig Voorwaarts en het Informatiebord;
 3. De regels kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen aangepast worden op de website.

Artikel 3: Lesabonnementen en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, worden lessen aangeboden in de vorm van een losse les en een 5-maandsabonnement;
 2. Voorafgaand aan de afsluiting van een 5-maandsabonnement wordt een tarief overeengekomen. De tarieven kunnen aan het begin van een nieuwe periode worden verhoogd;
 3. Het lesgeld dient per abonnementsperiode te worden voldaan. De Ruiter ontvangt hiervoor een nota van Manege Moedig Voorwaarts. Deze nota dient binnen 14 dagen te zijn voldaan;
 4. Wanneer het abonnement ingaat halverwege de periode, wordt het verschuldigde lesgeld berekend naar rato van het aantal lessen dat wordt genoten in de betreffende periode;
 5. De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals FNRS proeven, oefenen FNRS proeven, zomerkamp, e.d. zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht;
 6. Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft Manege Moedig Voorwaarts de bevoegdheid de lessen direct op te schorten c.q. te beëindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Ruiter onverlet. Met de invordering gemoeide incassokosten komen voor rekening van de Ruiter.

Artikel 4: Annulering les

 1. Indien de Ruiter niet aan een les deel kan nemen dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij de
  instructeur. Deze les kan dan in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald, zolang dit maar binnen de zelfde abonnementsperiode  plaatsvindt;
 2. Indien de Ruiter een les niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en kan evenmin aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het lesgeld;
 3. Een les inhalen mag maximaal drie maal in de lopende abonnementsperiode, een niet op tijd ingehaalde les vervalt. Een les inhalen kan alleen in overleg met de instructrice op een dag en tijd die de manege aangeeft;
 4. Indien de Ruiter door omstandigheden gedurende een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, worden in overleg tussen Manege Moedig Voorwaarts en de Ruiter nadere betalingsafspraken gemaakt.

Artikel 5: Opzegging / beëindiging abonnement

 1. Een afgesloten abonnement wordt na afloop van een 5-maandsperiode stilzwijgend voortgezet;
 2. Het opzeggen van lesabonnementen kan door beide partijen geschieden tegen het einde van een periode, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging dient schriftelijk of per mail te
  geschieden.

Artikel 6: Vervallen lessen

 1. Op feestdagen en andere bijzondere dagen vervallen alle lessen;
 2. Tijdens de kerst-, voorjaars- en bouwvakvakantie vervallen alle lessen;
 3. Manege Moedig Voorwaarts is gerechtigd om lessen wegens bijzondere omstandigheden te laten vervallen. De les inhalen gebeurd dan in overleg met de instructrice op een dag en tijd die de manege aangeeft.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Het verblijf op en om het terrein van Manege Moedig Voorwaarts en deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de Ruiter;
 2. Manege Moedig Voorwaarts is slechts dan ten opzichte van de Ruiter aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Manege Moedig Voorwaarts, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Manege Moedig Voorwaarts door haar moet worden betracht;
 3. De aansprakelijkheid van Manege Moedig Voorwaarts ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de door Manege Moedig Voorwaarts in het kader van haar bedrijfsuitvoering in acht te nemen zorgvuldigheid;
 4. Manege Moedig Voorwaarts is ten opzichte van de Ruiter en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Manege Moedig Voorwaarts gegeven;
 5. De aansprakelijkheid van Manege Moedig Voorwaarts is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door Manege Moedig Voorwaarts afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Op verzoek van de Ruiter wordt inzage verstrekt in de betreffende verzekeringspolis;
 6. Voorts is de aansprakelijkheid van Manege Moedig Voorwaarts beperkt tot de schade welke het directe gevolg is van een handelen of nalaten in zin van de leden 2 en 3 van dit artikel. Manege Moedig Voorwaarts is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst;
 7. Manege Moedig Voorwaarts is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Ruiter en door hem meegebrachte derden;
 8. Manege Moedig Voorwaarts is niet aansprakelijk voor haar onbekende, dan wel aan de klant medegedeelde gebreken of tekortkomingen van of aan paarden die zij aan de klant verkoopt.